Program 500+

Informacja dotycząca programu 500+

 1. Aby otrzymać świadczenie wychowawcze należy złożyć wniosek o jego przyznanie. Wniosek jest bezpłatny, za jego pobranie i złożenie nie ma żadnych opłat. Można go będzie złożyć w wersji papierowej lub on-500+line. POBIERZ WNIOSEK
 2. Wnioski o świadczenie wychowawcze będą przyjmowane od dnia 1 kwietnia 2016 w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Wodyniach.
 3. Gdy ubiegamy się o świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko (czyli na najstarsze lub jedyne dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia) to…
 • jeżeli osiągamy dochody tylko z tytułu zatrudnienia wówczas składamy tylko wniosek o świadczenie wychowawcze. Jeżeli mamy dochody z innych źródeł np. z gospodarstwa rolnego, wynajmu mieszkania, otrzymujemy alimenty na dziecko itd. wówczas do wniosku dołączamy odpowiednie oświadczenie:
 • oświadczenia członków rodziny o dochodach osiągniętych w roku kalendarzowym poprzedzającym okres zasiłkowym (za 2014 r.).POBIERZ DOKUMENT
 • oświadczenie członków rodziny rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym(za 2014 r.).POBIERZ DOKUMENT
 • zaświadczenie, nakaz płatniczy lub oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego (ha przeliczeniowe za 2014 r.). POBIERZ DOKUMENT
 • odpis podlegającego wykonaniu orzeczenia sądu zasądzającego alimenty
 • dokument określające datę utraty dochodu oraz wysokość utraconego dochodu
 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny oraz liczbę miesięcy, w którym dochód był uzyskiwany
 • dokument określający wysokość dochodu osiągniętego przez członka rodziny za miesiąc następujący po miesiącu w którym nastąpiło uzyskanie dochodu (dochód uzyskany w 2015 lub w 2016 r.)
 • kartę pobytu – w przypadku cudzoziemca
 • odpis prawomocnego orzeczenia sądu orzekającego rozwód lub separację
 • orzeczenie o stopniu niepełnosprawności dziecka
 • akt zgonu małżonka
 • inne dokumenty indywidualne dla danej rodzin

 

Wniosek on-line o świadczenie wychowawcze będzie można złożyć za pomocą:

• bankowości elektronicznej
• Platformy Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS)
• Portalu Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl)
• ePUAP

Jeżeli ubiegamy się o świadczenie wychowawcze na drugie i kolejne dziecko…

składamy tylko wniosek o świadczenie wychowawcze. Nie obowiązuje tutaj kryterium dochodowe.


Ważne!
 Gdy wniosek będzie wysyłany elektronicznie będzie można dołączyć do niego odpowiednie dokumenty.

Gmina wydaje decyzję o prawie do świadczenia wychowawczego.

W zależności od okoliczności indywidualnej sprawy, gmina będzie mogła zażądać udokumentowania innych, istotnych dla prawidłowego przyznania świadczenia wychowawczego, okoliczności. Zasadą jest jednak, że ich udokumentowanie może się odbyć poprzez złożenie odpowiedniego oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za złożenia fałszywych zeznań.

Ważne!

Gdy wniosek zostanie wysłany drogą elektroniczną cała korespondencja z gminą będzie mogła być prowadzona również drogą elektroniczną, korespondencja z gminy będzie trafiała do wnioskodawcy na utworzone przez niego konto na stronie empatia.mrpips.gov.pl.

Wniosek złożony przy użyciu PUE ZUS i systemu bankowego, po wpłynięciu do organu właściwego, tj. wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, będzie załatwiany drogą pisemną, czyli w postaci papierowej.

Źródło:MRPiPS
jm/Serwis Samorządowy PAP