40-Zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

 

 

Nr 40

 

 

ZEZWOLENIA NA SPRZEDAŻ NAPOJÓW ALKOHOLOWYCH

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Referat Inwestycyjno-Gospodarczy

pok. Nr 13, tel. 25 631 26 58

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY Monika Pawlak
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY  Wydanie zezwolenia – decyzja administracyjna
 

WYMAGANE DOKUMENTY

1.  Wniosek (podanie), które powinno zawierać oznaczenie rodzaju zezwolenia, oznaczenie przedsiębiorcy – jego siedzibę i adres punktu sprzedaży.

2.  Załączniki:

–        dokument potwierdzający tytuł prawny wnioskodawcy do lokalu,

–        pisemną zgodę właściciela lokalu,

–        decyzję powiatowego inspektora sanitarnego potwierdzającą  spełnienie warunków sanitarnych,

–        wypis z CEIDG lub z KRS.

OPŁATY Wolne od opłaty skarbowej
CZAS ZAŁATWIENIA

SPRAWY

Do jednego miesiąca  / termin uzależniony od terminów posiedzeń Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych/.
 

TRYB ODWOŁAWCZY

–        Zażalenie na postanowienie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem GKRPA  która wydała postanowienie w terminie 7 dni od dnia doręczenia postanowienia

–        Odwołanie od decyzji wnosi się do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji za pośrednictwem Wójta Gminy

 

INNE INFORMACJE

Opłaty za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w pierwszym roku są wnoszone z góry (proporcjonalnie do okresu ważności) i za cały rok wynoszą:

–        525 zł na sprzedaż napojów zawierających do 4,5 % alkoholu oraz piwa,

–        525 zł na sprzedaż napojów od 4,5 % do 18 % alkoholu (z wyjątkiem piwa),

–        2100 zł na sprzedaż napojów zawierających powyżej 18 % alkoholu.

Prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w roku poprzednim są obowiązani do złożenia do dnia 31 stycznia pisemnego oświadczenia o wartości sprzedaży poszczególnych rodzajów napojów alkoholowych w roku poprzednim.

Opłatę za korzystanie w następnym roku z zezwolenia przedsiębiorca prowadzący sprzedaż napojów alkoholowych w punkcie sprzedaży , w którym roczna wartość sprzedaży tych napojów przekroczyła:

–        37.500 zł dla napojów alkoholowych do 4,5 % w tym piwa wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim;

–        37.500 zł dla napojów alkoholowych od 4,5 % do 18% zawartości alkoholu
(z wyjątkiem piwa ) wnosi w wysokości 1,4 % ogólnej wartości sprzedaży tych napojów w roku poprzednim;

–        77,000 zł dla napojów alkoholowych powyżej 18 % zawartości alkoholu wnosi w wysokości 2,7 % ogólnej wartości sprzedaży w roku poprzednim.

Opłata jest wnoszona na rachunek gminy ratalnie w nieprzekraczalnych terminach do 31 stycznia, do 31 maja i do 30 września danego roku kalendarzowego.

PODSTAWA PRAWNA Ustawa z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ( tekst jedn. Dz. U. z 201 r. poz. 1286)

Opracowała: Monika Pawlak

Zatwierdził:  Wojciech Klepacki