39 -Zmiana stanu wody na gruncie

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

 

 

Nr 39

 

 

ZMIANA STANU WODY NA GRUNCIE (SPÓR)

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Referat Inwestycyjno-Gospodarczy

pok. Nr 13, tel. 25 631 26 58

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY Agnieszka Białek

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Wydanie decyzji administracyjnej nakazującej przywrócenie stanu poprzedniego bądź wykonanie urządzeń zapobiegającym szkodom.
WYMAGANE DOKUMENTY Wniosek ze szczegółowym opisem szkody wywołanej zmianą stanu wód opadowych  na gruncie sąsiednim.
OPŁATY Opłata skarbowa – 10 złotych

Opłaty dokonuje się w kasie Urzędu lub na konto Urzędu  Nr 21 9194 0007 0050 0135 2000 0010  z adnotacją dotyczącą decyzji. W przypadku dokonania opłaty skarbowej przelewem bankowym należy dołączyć potwierdzenie dokumentu przelewu.

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY Do dwóch miesięcy od dnia wszczęcia postępowania
 

TRYB ODWOŁAWCZY

W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji orzekającej o sposobie rozwiązania problemu do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie
 

INNE INFORMACJE

W toku czynności wyjaśniających, strony mogą być zobowiązane do dostarczenia dokumentów niezbędnych do rozstrzygnięcia kwestii budzących wątpliwość w trakcie  prowadzonego postępowania
FORMULARZ DO POBRANIA Druk wniosku dostępny w pokoju nr 13
PODSTAWA PRAWNA Art. 29 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz.U. z 2015 r. poz. 469);

Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16.11.2006 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 783) – część I, pkt 53 załącznika do ustawy.

Opracowała:  Agnieszka Białek

Zatwierdził:  Wojciech Klepacki