38-Zezwolenie na usunięcie drzew lub krzewów

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

 

 

Nr 38

 

ZEZWOLENIE NA USUNIĘCIE DRZEW LUB KRZEWÓW
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Referat Inwestycyjno-Gospodarczy

pok. Nr 13, tel. 25 631 26 58

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA  SPRAWY Agnieszka Białek

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Wydanie decyzji administracyjnej –  ZEZWOLENIE
WYMAGANE DOKUMENTY ñ  Wniosek

ñ  Kopia tytułu prawnego władania nieruchomością

ñ  Mapa  lub rysunek określająca usytuowanie drzew lub krzewów w stosunku do granic nieruchomości i obiektów budowlanych istniejących  lub budowanych na tej nieruchomości

OPŁATY Opłata za usunięcie drzew lub krzewów, wg: Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 13 października 2004 r. w sprawie stawek opłat dla poszczególnych rodzajów i gatunków drzew (Dz. U. z 2004 r. Nr 228, poz. 2306)
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY –  do 1  miesiąca

–  do 2  m-cy w sprawach szczególnie skomplikowanych

TRYB ODWOŁAWCZY W terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie
INNE INFORMACJE Jeżeli posiadacz nieruchomości nie jest właścicielem lub użytkownikiem wieczystym – do wniosku dołącza się zgodę jej właściciela. Wniosek o wydanie zezwolenia na wycięcie drzew/krzewów musi być podpisany przez wszystkich właścicieli nieruchomości.
FORMULARZ DO    POBRANIA Wniosek do pobrania w pokoju nr 13
PODSTAWA PRAWNA Art. 83 ust. 1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U. z 2015 r. poz.1651)

Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 roku Kodeks Postępowania Administracyjnego (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r.  poz.23 )

 

Opracował/a: Agnieszka Białek

Zatwierdził: Wojciech Klepacki