37-Nadanie numeru porządkowego nieruchomości

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach,

ul. Siedlecka 43,08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

 

 

Nr 37

 

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Referat Inwestycyjno – Gospodarczy

pok. Nr 13, tel. 25 631 26 58

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY Agnieszka Białek
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Wydanie informacji lub zaświadczenia
WYMAGANE DOKUMENTY –  Wniosek o ustalenie numeru porządkowego nieruchomości,

–   kopia mapy: zasadniczej, ewidencyjnej, z projektem podziału, topograficznej, w skali nie mniejszej niż     1:10 000 lub kopia projektu zagospodarowania działki lub   terenu, na której należy zaznaczyć budynek będący przedmiotem wniosku

OPŁATY  

Wolne od opłat

 

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY Do 7 dni od daty złożenia kompletnego wniosku
 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Tryb odwoławczy nie przysługuje. Osoba niezadowolona  z nadanego numeru może złożyć wniosek o ponowne rozpatrzenie sprawy z podaniem swoich argumentów.
INNE INFORMACJE Odbiór zawiadomienia może być:

– osobiście przez wnioskodawcę,

– za pośrednictwem poczty.

O formie odbioru decyduje wnioskodawca

FORMULARZ DO POBRANIA Wniosek o nadanie numeru porządkowego nieruchomości dostępny w pokoju nr 13
PODSTAWA PRAWNA

 

–  art. 47a ust. 5 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 52)

–  § 5 ust 5 Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 9 stycznia 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. z 2012 r. poz. 125)

 

 

Opracował/a:  Agnieszka Białek

Zatwierdził/a:  Wojciech Klepacki