36-Sprzedaż nieruchomości w trybie przetargowym

POL_gmina_Wodynie_COA_svg  

 

KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43, 08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

 

 

 

 

Nr 36

 

SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE  PRZETARGOWYM
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Referat Inwestycyjno -Gospodarczy

pok. Nr 13, tel. 25 631 26 58

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY Agnieszka Białek
SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Zawarcie umowy kupna – sprzedaży nieruchomości
w formie aktu notarialnego
WYMAGANE DOKUMENTY Czynności podejmuje się z urzędu względnie na wniosek strony
OPŁATY Wniosek zwolniony z opłaty skarbowej.

Koszty:

–  cena sprzedaży nieruchomości wylicytowana w  przetargu,

–  sporządzenia aktu notarialnego.

CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY Do 6 miesięcy  od dnia podjęcia stosownej Uchwały przez Radę Gminy Wodynie, w zależności od charakteru sprawy i wymaganych dokumentów.
TRYB ODWOŁAWCZY Możliwość zaskarżenia czynności związanych z przeprowadzeniem przetargu  w terminie 7  dni od dnia ogłoszenia wyniku przetargu ustnego lub doręczenia zawiadomienia o wynikach przetargu pisemnego  do Wójta Gminy Wodynie.
INNE INFORMACJE Sprzedaż nieruchomości następuje po uzyskaniu zgody Rady Gminy – w formie uchwały.
FARMULARZ  DO POBRANIA Brak formularza, czynności podejmuje się  z urzędu względnie na wniosek strony
PODSTAWA PRAWNA Art. 37 ust.1, 67 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia
1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tekst jedn. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)

 

Opracował/a:  Agnieszka Białek

Zatwierdził/a:  Wojciech Klepacki