34-Rozgraniczenie nieruchomości

 POL_gmina_Wodynie_COA_svg KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

Nr 34
 

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Referat Inwestycyjno – Gospodarczy,

pok. Nr 13, tel. 25 631 26 58

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SAPRAWY Agnieszka Białek
SPOSÓB ZAŁATWIENIA

SPRAWY

Wydanie decyzji o rozgraniczeniu nieruchomości.

W przypadku zawarcia ugody przed geodetą wydana zostanie decyzja o umorzeniu postępowania rozgraniczeniowego.

WYMAGANE DOKUMENTY
  • Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego zawierający oznaczenie i lokalizację nieruchomości.

Załącznik:

  • dokument potwierdzający tytuł prawny do   nieruchomości (oryginał dokumentu do wglądu)
 

OPŁATY

 

Nie podlega opłacie
CZAS ZAŁATWIENIA

SPRAWY

W terminie 1 miesiąca od złożenia operatu rozgraniczeniowego
 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Decyzja jest ostateczna w administracyjnym toku postępowania.

Strona niezadowolona z decyzji może żądać przekazania sprawy sądowi, w terminie 14 dni od doręczenia jej decyzji (art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne)

INNE INFORMACJE Czynności ustalenia przebiegu granicy na gruncie wykonuje upoważniony geodeta na koszt wnioskodawcy

 

FORMULARZ DO

POBRANIA

 

Wniosek dostępny w pokoju nr 13

 

 

PODSTAWA PRAWNA art. 29 i 30 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. z 2015 r. poz. 520)