33-Zatwierdzenie podziau nieruchomości

 POL_gmina_Wodynie_COA_svg KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

Nr 33
ZATWIERDZENIE  PODZIAŁU  NIERUCHOMOŚCI
MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY Referat Inwestycyjno – Gospodarczy,

pok. Nr 13, tel. 25 631 26 58

OSOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY Agnieszka Białek

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Wydanie decyzji administracyjnej zatwierdzającej podział nieruchomości
 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości

Załączniki:

– protokół z przyjęcia granic,

– wykaz zmian gruntowych,

–  wykaz synchronizacyjny, jeżeli oznaczenie działek gruntu w katastrze nieruchomości jest inne niż w księdze wieczystej,

–  mapa z projektem podziału nieruchomości przyjętym do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.

OPŁATY Nie podlega opłacie skarbowej na podstawie art. 2 ust 1 pkt 1 lit.h ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY W terminie 14 dni od złożenia wniosku
TRYB ODWOŁAWCZY

 

W terminie 14 dni od daty doręczenia decyzji, do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie
 

INNE INFORMACJE

W przypadku podziału nieruchomości niezależnie od ustaleń planu, do wniosku o podział oprócz powyższych dokumentów należy dołączyć dodatkowo:

– dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości,

– wypis i wyrys z katastru nieruchomości

FORMULARZ DO POBRANIA Wniosek o wydanie decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości w pokoju nr 13
PODSTAWA PRAWNA

 

Art. 96 ust 1 i art. 97 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r.
o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)