32-Opiniowanie projektu podziału nieruchomości

 POL_gmina_Wodynie_COA_svg KARTA USŁUGI

Urząd Gminy w Wodyniach, ul. Siedlecka 43,

08-117 Wodynie  Tel. 25 631 26 58

 

Nr 32
 

OPINIOWANIE PROJEKTU PODZIAŁU NIERUCHOMOŚCI

 

MIEJSCE ZAŁATWIENIA SPRAWY  

Referat Inwestycyjno-Gospodarczy,

pok. Nr 13, tel. 25 631 26 58

 

SOBA WŁAŚCIWA DO ZAŁATWIENIA SPRAWY Agnieszka Białek

 

SPOSÓB ZAŁATWIENIA SPRAWY Wydanie postanowienia opiniującego podział nieruchomości
 

WYMAGANE DOKUMENTY

Wniosek o zaopiniowanie projektu podziału.

Załączniki:

  • udokumentowanie tytułu prawnego do nieruchomości,
  • wypis i wyrys z katastru nieruchomości,
  • decyzje o warunkach zabudowy lub ustaleniu lokalizacji celu publicznego, jeżeli była wydana przed dniem złożenia wniosku o podział i jest obowiązująca w dniu złożenia wniosku,
  • wstępny projekt podziału nieruchomości wykonany na kopii mapy zasadniczej w ilości egzemplarzy odpowiadającej liczbie stron postępowania + 1,               z wyjątkiem podziałów, o których mowa w art. 95 ustawy o gospodarce nieruchomościami
OPŁATY Nie podlega opłacie skarbowej na podst. art. 2 ust. 1 punkt h ustawy o opłacie skarbowej
CZAS ZAŁATWIENIA SPRAWY 14 dni od daty złożenia kompletnego wniosku
 

TRYB ODWOŁAWCZY

 

Na postanowienie opiniujące podział przysługuje stronom prawo złożenia zażalenia  w terminie 7 dni od daty doręczenia postanowienia do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Siedlcach za pośrednictwem Wójta Gminy Wodynie
INNE INFORMACJE Jeżeli nieruchomość jest przedmiotem współwłasności lub współużytkowania wieczystego, podziału można dokonać na wniosek wszystkich współwłaścicieli albo współużytkowników wieczystych
FORMULARZ DO POBRANIA Wniosek o zaopiniowanie projektu podziału nieruchomości dostępny w pokoju nr 13
PODSTAWA PRAWNA Art. 93 ust 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t. j. Dz. U. z 2015 r. poz. 1774)