Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza (na ePUAP) PDF Drukuj Email

Zgodnie z Ustawą z dnia 17 lutego 2005 roku o informatyzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (Dz. U. z 2005 r. nr 64 poz. 565 z późn.zm.,) Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 29 września 2005 roku w sprawie warunków organizacyjno-technicznych doręczania dokumentów elektronicznych podmiotom publicznym (Dz. U. z 2005 r. nr 200 poz. 1651), oraz art. 63 § 1 i 2 Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. nr 98, poz. 1071 z późn.zm.), pragniemy poinformować, że Urząd Gminy w Wodyniach posiada uruchomioną Elektroniczną Skrzynką Podawczą (ESP) – „Dostępny publicznie środek komunikacji elektronicznej służący do przekazywania informacji w formie elektronicznej do podmiotu publicznego przy wykorzystaniu powszechnie dostępnej sieci teleinformatycznej”

W przypadku doręczenia przesyłki elektronicznej nie spełniającej poniższych wymogów formalnych i technicznych – nie będzie ona wprowadzona do systemu teleinformatycznego Urzędu Gminy w Wodyniach i nie zostaną podjęte dalsze czynności z nią związane – sprawa pozostanie bez rozpatrzenia.

W celu złożenia wniosku do Urzędu poprzez Elektroniczną Skrzynkę Podawczą konieczne jest posiadanie:
 • bezpłatnego konta użytkownika na platformie ePUAP
 • bezpłatnego Profilu Zaufanego w ramach platformy

lub

 • podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu

Jeżeli nie posiadacie Państwo konta na ePUAP, proszę zapoznać się z dokumentami:

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu:
1. Przekazanie dokumentu poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu on-line na stronie Elektronicznego Urzędu Podawczego;
2. Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (7:45-15:45) do Kancelarii instytucji mieszczącej się w pokoju nr 15 przy ul. Siedleckiej 43 w Wodyniach na następujących nośnikach danych:
a) Dyskietka 1,44 MB
b) Pamięć masowa USB 1.1 lub 2.0
c) Płyta CD-RW
zapewniających możliwość dokonania na nich zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru (UPO), w chwili odebrania tych dokumentów.
3. Dopuszcza się wysłanie na adres e-mail Urzędu Gminy w Wodyniach: gmina@wodynie.eu TYLKO skargi lub wniosku na podstawie art. 226 kpa rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 8 stycznia 2002 r. w sprawie organizacji przyjmowania i rozpatrywania skarg i wniosków (Dz. U. Nr 5, poz. 46.
UWAGA
Przesłanie dokumentu elektronicznego w formie listu elektronicznego bezpośrednio na adres e-mail (bez korzystania z systemu ESP) jest niedopuszczalne (z wyjątkiem skarg i wniosków) tj. organ administracji nie ma obowiązku rozpatrywania podania nadesłanego w ten sposób. Wynika to z art. 63, § 1 kpa w którym nie wymieniono poczty elektronicznej wśród dopuszczalnych sposobów składania podań. Ponadto w tym przypadku nadawca przesyłki nie będzie otrzymywał Urzędowego Poświadczenia Odbioru, a także nie będzie miał możliwości zdalnego śledzenia postępów załatwiania sprawy za pośrednictwem platformy ePUAP, dostępnego poprzez przeglądarkę internetową.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu:

1. Dokumenty elektroniczne muszą być podpisane ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub bezpłatnym Profilem Zaufanym na platformie ePUAP.
2. Akceptowalne formaty załączników to:
a) DOC, RTF
b) XLS
c) CSV
d) TXT
e) GIF, TIF, BMP, JPG
f) PDF
g) ZIP
3. Wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 5 MB.
4. Dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.
ESP

Miło nam jest poinformować iż uruchomiliśmy już kilka usług na platformie.
Oto lista wszystkich aktualnie dostępnych:

 • Złożenie wniosku do Urzędu Gminy w Wodyniach (Domyślna skrzynka ESP)
 • Wniosek o udostępnienie rejestru wyborców
 • Wniosek o dopisanie do spisu wyborców
 • Zawiadomienie o dopisaniu wyborcy do spisu wyborców w innym obwodzie głosowania
 • Uzyskanie zgody na używanie herbu
 • Rejestracja obiektów świadczących usługi hotelarskie
 • Wycinka drzew lub krzewów – zezwolenia
 • Wydanie zaświadczenia o stanie majątkowym mieszkańców
  NOWE:
 • Deklaracje o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 • Deklaracja na podatek od nieruchomościSPRAWDŹ WSZYSTKIE USŁUGI ►
Zmieniony ( 08.01.2014. )